Wykrywacze metalu, bramki antykradziezowe, bramki zabezpieczajace,   Wykrywacze metalu, systemy antykradziezowe, detektory metalu
mapa serwisu
 
WYDARZENIAO FIRMIEWSPÓŁPRACA Z NAMIKONTAKT                                           GALERIA ZDJĘĆ


ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA (ZSZ)
SYSTEM STEROWANIA PRZEJŚCIAMI (SSP)
SYSTEMY INTERKOMOWO NAGŁOŚNIENIOWE (SIN)
SYSTEMY SYGNALIZACJI KRADZIEŻY (SSK)
ZAMKI I RYGLE ELEKTROMAGNETYCZNE FIRMY CoMETA
SYSTEMY DETEKCJI METALI CEIA


MATERIAŁY PDF
DO POBRANIA


  Szukaj:
Login:
Hasło:
 
zapomniałem hasła
rejestracja


a) System kontroli dostępu oraz stanu drzwi:

 • Identyfikacja użytkownika oraz podjęcie reakcji zgodnej z przydzielonymi mu prawami,
 • Automatyczna reakcja systemu na określone zdarzenia np. drzwi otwarte - włącz światło (jeżeli jest dostatecznie ciemno), muzykę, brak dostępu - wyślij komunikat przez system nagłośnienia do tej strefy itp.,
 • Kontrola stanu drzwi: drzwi otwarte, zbyt długo otwarte, nie otwarte mimo zezwolenia, wyważone (alarm!),
 • Udzielanie dostępu do określonych pomieszczeń lub miejsc na żądanie po uprzedniej akceptacji przez operatora,
 • Zdalne (z poziomu komputera PC) otwieranie drzwi, bram itp. przez operatora systemu,
 • Zapis w bazie danych wszystkich zdarzeń mających związek z kontrolerami z podaniem daty, godziny, numeru identyfikatora, reakcji systemu itp.,
 • Raportowanie zdarzeń (pojedynczy kontroler, grupa kontrolerów).

b) Sterowanie dostawą mediów (prąd, woda, CO itp.) i ich opomiarowaniem. Sterowanie urządzeniami lub systemami wentylacji i klimatyzacji.

 • Współpraca z czujnikami oraz urządzeniami pomiarowymi,
 • Współpraca z urządzeniami wykonawczymi,
 • Pełna wizualizacja stanów bieżących czujników i urządzeń na mapach synoptycznych na monitorach, stanowisk dowodzenia i operatorskich,
 • Praca w trybie automatycznym (czasowym, warunkowym lub czasowo-warunkowym) z możliwością przejęcia kontroli nad urządzeniami wykonawczymi przez operatora w dowolnym momencie,
 • Praca w trybie ręcznego sterowania urządzeniami wykonawczymi przez operatora,
 • Praca w trybie alarmowym w sytuacjach zagrożenia z powiadamianiem odpowiednich służb,
 • Zapis wszystkich zdarzeń w systemie (zmiana stanów czujników, załączanie/wyłączanie urządzeń wykonawczych, decyzje operatorów z identyfikacją operatora oraz dokładnym czasem wystąpienia zdarzenia itp.).

c)Współpraca z systemem komunikacji wewnętrznej (interkomowo-radiowęzłowym)

 • Komunikacja pomiędzy panelem rozmównym a operatorskim z możliwością rejestracji daty i czasu odbytej rozmowy,
 • Możliwość podłączenia do lokalnej centrali telefonicznej i przełączania rozmów z tej centrali na panel rozmówny oraz z panela rozmównego do centrali telefonicznej,
 • Możliwość kontroli prowadzonych rozmów oraz ich rejestracji,
 • Możliwość wyświetlania obrazu rozmówcy w przypadku współpracy z systemem telewizji dozorowej,
 • Możliwość zorganizowania tzw. sal widzeń z wyświetlaniem i rejestracją czasu widzeń.

d) Systemy alarmowe, p-pożarowe, napadowe itp:
System alarmowy jest uruchamiany w sytuacjach zagrożenia takich jak: pożar, włamanie, brak zasilania itp. Ma za zadanie nie tylko zwiększenie szybkości reakcji na zdarzenie, poprzez automatyczne wykonanie zdefiniowanych w systemie poleceń, ale również zmniejszenie możliwości pomyłki operatora w stresowej sytuacji.
Zadania systemu alarmowego:

 • Sygnalizacja zdarzeń alarmowych na obiekcie i ich interpretacja, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca oraz rodzaju zdarzenia,
 • Automatyczna reakcja systemu, np.: załączenie alarmu, blokada drzwi, podgląd z kamery miejsca zdarzenia,
 • Konieczność potwierdzenia przez operatora faktu zaistnienia sytuacji alarmowej, poprzez akceptację komunikatu. Potwierdzenie wraz z kodem operatora zostaje zapisane w bazie zdarzeń,
 • Umożliwienie podjęcia przez operatora działań w szerszym zakresie niż w sytuacji nie alarmowej, np.: blokada dostępu do wszystkich pomieszczeń (włamanie), otwarcie wszystkich drzwi (pożar) itp.,
 • Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmu - każdy typ alarmu wywołuje inny komunikat głosowy oraz wyświetlany na ekranie monitora. Komunikat jednoznacznie wskazuje na przyczynę jego wystąpienia,
 • Bezpośrednia lub pośrednia (poprzez dedykowane centrale) współpraca z dowolnymi czujnikami oraz przyciskami napadowymi,
 • Bezpośrednia lub pośrednia (poprzez dedykowane centrale) współpraca z radioliniami dla bezprzewodowych przycisków napadowych,
 • Współpraca z dowolnymi centralami systemów alarmowych, przeciwpożarowych, sygnalizacyjnych itp. Zdalna kontrola ich pracy. Monitoring i wizualizacja pracy tych central oraz integracja lokalnych systemów w ramach wspólnego systemu monitoringu, zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie.

e) System nadzoru ogrodzenia i ochrony obwodowej

 • Bezpośrednia lub pośrednia (poprzez dedykowane centrale lub urządzenia pośredniczące) współpraca z dowolnymi czujkami, barierami ochrony obwodowej (mikrofalowymi, podczerwieni, laserowymi itp.), kablami sensorycznymi oraz wszelkimi urządzeniami służącymi ochronie obwodowej,
 • Podział na strefy,
 • Kontrola naruszenia poszczególnych stref oraz automatyczna reakcja na zdarzenie w zależności od numeru strefy, np.: załączenie oświetlenia zewnętrznego, podgląd z kamery, uaktywnienie dodatkowego systemu ochrony lub powiadomienia itp.,
 • Komunikaty głosowe oraz wizualne o naruszeniu ogrodzenia, z podaniem strefy naruszenia na stanowisku operatora.


 

f) Współpraca z systemem detekcji metali
Detektory metali są wykorzystywane przede wszystkim do kontroli osób wchodzących na obiekt.
System współpracy zapewnia:

 • Niezależną pracę detektora metalu z powiadamianiem operatora o zaistniałym alarmie oraz automatycznie podejmowaną reakcję na zdarzenie alarmowe przez ZSZ, np.: blokadę wejścia, zapis w trybie pracy alarmowej przez system nadzoru telewizyjnego itp.,
 • Przejęcie przez operatora kontroli nad detektorem od momentu wyzwolenia alarmu, do momentu potwierdzenia go przez operatora. Zdarzenie alarmowe jest automatycznie zapisywane do bazy zdarzeń wraz z kodem operatora potwierdzającego (wyłączającego alarm).

g) System nagłośnienia alarmowego
Nagłośnienie umożliwia dystrybucję komunikatów głosowych w sytuacjach alarmowych.
Funkcje systemu:

 • Podział obiektu na strefy,
 • Automatyczna dystrybucja systemowych komunikatów alarmowych do danej strefy w sytuacjach zagrożenia np. pożaru itp.,
 • Dystrybucja komunikatów ze stanowisk operatorów,
 • Dystrybucja komunikatów informacyjnych,
 • Wykorzystanie systemu nagłośnienia jako systemu przywoławczego,
 • Wykorzystanie codzienne jako systemu dystrybucji muzyki.

h) Współpraca z systemem nadzoru telewizyjnego
W przypadku zdarzenia alarmowego operator na ekranie monitora widzi nie tylko suchy komunikat o jego wystąpieniu, ale za pomocą podglądu z danej kamery może doskonale ocenić stopień zagrożenia oraz podjąć stosowne działania. System obserwacyjny może również służyć jako dodatkowe zabezpieczenie szczególnie newralgicznych punktów obiektu np.: skarbca, serwerowni itp. Operator widzi na ekranie monitora nie tylko informację o żądaniu dostępu, wraz z zdjęciem użytkownika identyfikatora, ale również twarz osoby która rzeczywiście zbliżyła kartę do czytnika.
Cechy systemu:

 • Zdalne załączanie i wyświetlanie na ekranie monitora obrazu z konkretnej kamery systemu nadzoru telewizyjnego,
 • Automatyczne przełączanie urządzeń do zapisu sygnału video z trybu pracy poklatkowej na tryb pracy ciągłej obrazu z wybranej kamery w przypadku zdarzenia alarmowego,
 • Możliwość przejęcia pełnej kontroli przez operatora ZSZ nad urządzeniami systemu nadzoru telewizyjnego.

i) Współpraca z telefonem komórkowym, internetem, faksem
Wykorzystywana przede wszystkim w sytuacjach alarmowych do powiadamiania osób znajdujących się poza obiektem o zaistniałej sytuacji oraz stwarza możliwość podjęcia pewnych, określonych działań z miejsca ich aktualnego pobytu.
System umożliwia:

 • Wysyłanie dostarczonych przez podsystemy komunikatów do określonych osób za pomocą telefonu komórkowego (SMS), poczty elektronicznej e-mail, faksu,
 • Zdalne uruchamianie określonych funkcji systemu za pomocą telefonu komórkowego (karta SIM telefonu musi by zdefiniowana w systemie),

Przedstawione podsystemy służą jedynie pokazaniu elastyczności systemu i możliwości dostosowania go do konkretnych wymagań klienta. Ponieważ użytkownik może definiować konfigurację systemu ZSZ na poziomie podstawowych elementów składowych, nie ma żadnych problemów czy też ograniczeń co do możliwości tworzenia własnych podsystemów. Wymaga to wprawdzie określenia znacznej liczbby parametrów, ale dzięki temu można wbudować system "na miarę", przystosowując go do indywidualnych potrzeb i warunków konkretnego obiektu.

Zobacz pozostałe materiały:

ZOBACZ LISTĘ PRODUKTÓW:

Copyright 2004 Meco System
Wszelkie prawa zastrzeżone
wstecz   do góry